Make your own free website on Tripod.com

Nideyim Sahn-ı Çemen Seyrini Cananım Yok Güfte: Enveri, Beste: Hacı Sadullah Ağa, Usul: Yürük Semai

Nideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok
Bir yanımca salınır serv-i hirmânım yok

Dil Yaresini Andıracak Yare Bulunmaz Güfte: Mehmet Hâlidi Bey, Beste: Şevki Bey, Usul: Aksak

Dil yaresini andıracak yare bulunmaz
Dünyada gönül yâresine çare bulunmaz
Her derdin olur çaresi meşhur meseldir
Dünyada gönül yâresine çare bulunmaz

Aşkı Seninle Tattı Hicranla Yandı Gönül Güfte: Melahat Akan, Beste: Fehmi Tokay, Usul: Düyek

Aşkı Seninle Tattı Hicranla Yandı Gönül
Evvel coştu taştı da şimdi uslandı gönül
Cevr-i sefâya kattı hayli aldandı gönül
Evvel coştu taştı da şimdi uslandı gönül

Gönül Yarasından Acı Duyanlar Güfte: Mustafa Nafiz Irmak, Beste: Selahattin Pınar, Usul: Curcuna

Gönül yarasından acı duyanlar
Feleğin kahrına boyun eğermiş
Kara bahtın cilvesine uyanlar
Bir gün olur muradına eğermiş

Ben de çile çektim göz yaşı döktüm
Canana yalvardım nice diz çöktüm
Şifasız yaramı dağlayıp söktüm
Ağlayanlar bir gün olur gülermiş

Yıllar Ne Çabuk Geçti O Günler Arasından Beste: Bimen Şen, Usul: Sengin Semai

Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından
Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından
Hala duyarım bin sızı ben her yarasından
Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından

Gönlümün Şarkısını Gözlerinden Okurum Güfte: Muzaffer İlkar , Beste: Muzaffer İlkar , Usul: Düyek

Gönlümün şarkısını gözlerinden okurum
Sevgimin neşesini sözlerinde bulurum
Seni bir an görmesem kederimden ölürüm
Göreyim şen yüzünü kaşma benden sevdiğim
Sevgimin neşesini sözlerinde bulurum

Ey Mehlika Ey Gül Beden, Beste: İsmail Hakkı Bey, Usul: Semai

Ey mehlika ey gül beden
Mahvoldu cismim naleden
Bu iltifatsızlık neden
Küstüm sana gayetle ben
Hüsnü güzel bir nevcihan
Hiç görmemiş çeşm-i cihan
Gören aşık olur hemân
Varsa eşi işte meydan

Hançer-i Aşkınla Ey Yar Gönlüm Üzre Vurma Hiç Güfte: Halil Soyuer, Beste: Ekrem Güyer, Usul: Curcuna

Hançer-i aşkınla ey yar gönlüm üzre vurma hiç
Öyle bir derde giriftarım ki halim sorma hiç
Ağladıkça gözlerimden kan gelir yaş yerine
Öyle bir derde giriftarım ki halim sorma hiç

Değdi Saçlarıma Bahar Gülleri, Beste: Azeri Bekirof Semai

Değdi saçlarıma bahar gülleri
Nazende sevgilim yadıma düştün
Sevenin bahtına bir güzel düşer
Sen de tek sevgilim aklıma düştün
Nazende sevgilim yadıma düştün
Gözlerim yoldadır kulağım seste
Ben seni unutmam en son nefeste
Ey ceylan bakışlım ey boyu beste
Sen de tek sevgilim aklıma düştün
Nazende sevgilim yadıma düştün

Seni Sevda Çiçeğim Tac-ı Serim Güfte: Leyla Saz, Beste: Mısırlı İbrahim Efendi, Usul: Ağır Aksak

Seni sevda çiçeği tac-ı serim
Bilemezsin ne kadar çok severim
Bunu her gün sorarım tazelerim
Söyle kalbinde benim var mı yerim

Dün Gece Ye's İle Kendimden Geçtim Güfte: Rıza Tevfik Bölükbaşı, Beste: Suphi Ziya Özbekkan

Dün gece ye's ile kendimden geçtim
Teselli aradım meyhanelerde
BahtĞi dûn elinden bir dolu içtim
O neşe kalmamış peymanelerde
Her neye dokunsam zahm-ı rikkat var
Her ne yana baksam reng-i firkat var
Çalkalanır ağlar bir ah-ı hasret var
Sularda çağlayan teranelerde
Bilmedim kim oldu bu hâle sebep
Ağladım ümidim hebâ oldu hep
Bendeki suz-i dil var mıdır acep
Tutuşup can veren pervanelerde

Ey Büt-i Nev Eda Güfte: Enderuni Vasıf Bey, Beste: Dede Efendi, Usul: Semai

Ey büt-i nev edâ olmuşum müptelâ
Aşıkım ben sana iltifat et bana
Gördügümden beri olmuşum serseri
Bendenem ey peri iltifat et bana
Hasılı bunca dem ben senin bendenem
Gel gel ey gonca fem iltifat et bana

Sazlar Çalınır Çamlıcanın Bahçelerinde Beste: Yesari Asım Ersoy, Usul: Aksak

Sazlar çalınır çamlıcanın bahçelerinde
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde
Bir taze emel var şu kızın handelerinde
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde

Bülbül Ne Gezersin Çukurova'da Türkü

Bülbül ne gezersin Çukurova'da
Belki eşin arar bulamaz yuvada
Kendin gurbet elde gönlün sılada
Ötme garip garip gönül şen değil

Tel Tel Taradım Zülfünü Beste: Sadettin Kaynak, Usul: Aksak

Tel tel taradım zülfünü, Tellerine gül bağladım
Göğsündeki gonca gülün ,Yaprağına tül bağladım
Girdim gül bahçesine, Gül topladım bohçasına
Mail oldum lehçesine, Divan durup el bağladım.

Rast Kâr-ı Nâtık

RAST getirip fendile seyretti hümâyı
Düşdü o dem hâtıra bir beste REAHAVİ
Şûle gerek nağme-i NİKRİZ'e giderken
Vardı gönül PENCÜGAH'e etdi kararı
Anda durup eyledi MÂHUR'u temaâşâ
Dümderelellâ ile gösterdi NEVÂ'yı
Şevk ile UŞŞÂK'a varıp bu dil-i mecnûn
Eyledi tanbûr ile bir nağme BAYÂTÎ
Sonra NİŞÂBUR'a kadem bastı o perde
Semt-i NİHAVEND'den alıp ol meh-i tâbi
Bu gece âh-ü figânım çıktı NÜHÜFT'den
Vakt-i SABÂ'ya varacak sardı mıyânı
Etdi gönül çâre eknün ÇARGÂH okundu
Aldı ele nâyı hemân tutdu DÜGÂH'ı
Saydı HÜSEYNİ'de tamâmnağmeyi bir bir
Eyleyecek sazı icrâ devr-i HİSAR'ı
Oldu MUHAYYER o güzel başladı cevre
BÛSELİK için eyleyecek gizli niyâzı
Kûy-i HİCAZ'a varıcak pâyine düşdüm
Etdi o ŞEHNÂZ ile bir gizli nigâhı
RAHATÜ'L-ERVAH'la kıldı bana manend-i izzet
Bir kerre koyvermedi ol BESTENİGAR'ı
Şevk-i IRAK'la vericek nağmeye revnâk
EVC ile etdi gönül tamâm makâmı

Kâr-ı Nev

Gözümde dâim hayâl-i cânâ
Gönülde herdem cemâl-i cânâ

Rast Şarkı

Yine bir gülnihâl aldı bu gönlümü
Sîm ten gonca fem bîbedel ol güzel
Âteşin ruhleri yakdı bu gınlümü
Pür edâ pür cefa pek küçük pek güzel
Görmedim kimsede böyle bir dil-rübâ
Böyle kaş böyle göz böyle el böyle yüz
Âşıkın bağrını üzmeğe göz süzer
El'aman pek yaman her zaman ol güzel

Mâhûr Beste

Ey gonca-dehen hår-ı elem cânıma geçdi
Tîr-i sitemin her biri bir yânıma geçdi
Şimdi hele ey sabr ü tehammül sana yâ Hû
Bu mihnet-i gam çâk-i giribânıma geçdi

Mâhûr Yürük Semâî

Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düşdü
Dayanır mı şişedir bu reh-i seng-sâre düşdü
Reh-i Mevlevî'de Gâllib bu sıfatla kaldı hâyrân
Kimi terk-i nâm ü şâne kimi itibâre düşdü

Bayâtî Şarkı

Karşıdan yâr güle güle
Yârim geldi cânım geldi
Servi gibi salınarak
Yârim geldi cânım geldi
Elindeki deste güle
Bakıyordu güle güle
Müjdeler olsun bülbüle
Yârim geldi cânım geldi

Uşşak Şarkı

Gitti de gelmeyiverdi
Gözlerim yollarda kaldı
Yine nazlım nerede kaldı
Ne zaman ne zaman gelir

Gül'izâr Şarkı

Bî-vefâ bir çeşm-i bîdâd ne yaman aldattı beni
Ben sînemi nîşân dikdim gamzesiyle vurdu beni
Ben o yâre ne söyledim aşkın deryâsın boyladım
Cihar attım şeş oynadım yine felek yendi beni